ASPUTRA v Shah Pekan

Ansara Beseri v Ansara Kuantan

ASPUTRA v Ansara Taiping

Ansara Beseri v COB

ASPUTRA v Andersonian

Ansara Beseri v SERATAS